بازدید مردم از نمایشگاه در روز پایانی- عکس از حامد سوداچی، محمد سجاد عرفانی، محمد عبادالله، حدیثه اسماعیلی، بهنام مدبر، مونا توانایی