حواشی پنجمین روز نمایشگاه مطبوعات  - عکس از حامد سوداچی، محمد سجاد عرفانی، محمد عبادالله، حدیثه اسماعیلی، بهنام مدبر