کودک، خانواده، مطبوعات - عکس از حامد سوداچی، محمد سجاد عرفانی، محمد عبادالله