حواشی سومین روز - عکس از حامد سوداچی، محمد سجاد عرفانی، محمد عبادالله