نشست خبری رییس دفتر تلویزیون المیادین لبنان در بخش میز تخصصی نمایشگاه مطبوعات برگزار شد.


علی هاشم، رییس دفتر تلویزیون المیادین لبنان در بخش میز تخصصی، در جمع اهالی رسانه با موضوع "بحران راستگویی در رسانه ها" به سخنرانی پرداخت و گفت: در چند سال گذشته، تحولات عظیمی در رسانه رخ داده است. به دلیل جنگ خلیج خلیج، مردم مسایل خارج از رسانه های داخلی را هم دیدند. در واقع چند سالی است که با آمدن رسانه های ماهواره ای، مردم نظرات دیگری به جز دولت خودشان را هم میبیندند و میشنوند.
وی ادامه داد: روی کار آمدن الجزیره و بعد از آن، المنا و العالم و العربیه، نقاط عطفی را در رسانه های جامعه عرب به وجود آورد. در واقع این شبکه ها پایه گذار آشنا شدن مردم با دیگر نظرات بودند. با گسترش شبکه های اجتماعی، به رسانه های اصلی حمله شد، چون دیگر این شبکه های اجتماعی بودند که روی رسانه های گروهی تاثیر میگذاشتند.
او با اشاره به همه گیر شدن شبکه های اجتماعی گفت: شبکه های اجتماعی با وجود جذاب بودن با بحرانی به نام راستگویی روبرو بود. برای مثال، داستان هایی در فیسبوک می آمد که المیادین و الجزیره آن را منتشر میکردند. این خبرها از یک سو جذاب بودند و باید منتشر میشدند و از سوی دیگر زمانی برای پیدا کردن منبع و اطمینان از صحت و سقم آن در اختیار نبود. همین باعث دوگانگی در این رسانه ها شد. در چند سال اخیر، اخبار زیادی در رسانه ها منتشر شد که منبع اصلی آنها شبکه های اجتماعی بوده اند; خبرهایی که صدمه زیادی به رسانه های سنتی میزدند.